Vergi dairesi uzlaşma talep dilekçesi örneği

VERGİ DAİRESİ UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                                 ……………………….

Dairenizin ……………………… vergi/ T.C. Kimlik numaralı mükkellefiyiz / mükellefiyim. Aşağıda ihbarnamenin tarih ve numaralarını, dönemini, vergi ve ceza nev’ileri ile miktarlarını belirttiğimiz tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK.’nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince müvekkilim uzlaşmak istemektedir.
UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN :
AÇIK ADRESİ :
HESAP NUMARASI :
EV VEYA İŞ TELEFONU :
VEKİLİ :
TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN :
DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ :
CİLT VE SIRA NUMARALARI :
İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ :
UZLAŞMA TALEP EDİLEN VERGİ VE CEZALARIN MİKTARLARI
VERGİNİN:CEZANIN:
DÖNEMİ:DÖNEMİ:
NEV’İ:NEV’İ:
MİKTARI:MİKTARI:
Dilekçemizin kabulü ile komisyona davet edileceğimiz gün ve saatin bildirilmesini saygıyla arz ederim/ederiz.
…./…./20…
Mükellef /Vekili
…………………………

Yoruk Ekle