Kira Kontratı örneği-Kira Sözleşmesi örneği

DAİRESİ
MAHALLESİ
SOKAĞI
KAPI VE BÖLÜM NUMARASI
İLÇE/İL
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ
KİRAYA VERENİN ADI, SOYADI, ÜNVANI, VERGİ-T.C. KİMLİK NO
ADRESİ
KİRACININ ADI, SOYADI, ÜNVANI, VERGİ-T.C. KİMLİK NO
İKAMETGAHI
BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI………. TL (………………………… TÜRK LİRASI)
BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI………. TL (………………………… TÜRK LİRASI)
KİRA BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİHer ayın 16′ncı gününde ve kullanmadan önce peşinen, aynen ve nakden Türk Lirası olarak ödenecektir.
KİRA MÜDDETİ….. (….) yıldır.
KİRANIN BAŞLANGICI…./…./20….
KİRALANAN ŞEYİN DURUMU
MECURUN KULLANMA AMACI
KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYANIN BEYANI :

2.sayfa

SÖZLEŞME ŞARTLARI
1. Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmağa ve bozulmamasına, evsaf ve meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeğe ve içinde oturanlara (varsa) iyi davranmaya mecburdur.
2. Kiralanan yerin Su, Elektrik, Doğalgaz, Havagazı, Yakıt, Kapıcı parası, güvenlik görevlisi, Çevre (Çöp) Vergisi, ortak yerlere yapılacak giderleri, Site veya apartman aidatı ile yönetici, kombi yakıt ve bakım, asansör, tabela, kapıcı, yönetim ve sair her türlü giderleri kiracıya ait olup, bu nedenlerle yaptığı ödemelerin kiradan mahsubunu talep edemez. Kiracı, önceki kiracı olan ………………………… de sadece bu madde kapsamında kalan ve işbu sözleşme tarihine kadarki her türlü borcuna müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
3. Kiracı kiraladığı şeyi; üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiraya veremez, taksimatı ve ciheti tahsisi değiştiremez veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edemez. Kiralayanın, bu durumda tahliyeyi istemek hakkı saklı olmakla birlikte, ayrıca bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından yapılmış olması mal sahibinin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.
4. Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir veya üçüncü bir şahıs onun üzerinde hak iddia ederse, kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeye mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek tamirat ve tadilatları, mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden, kiracı tarafından yaptırılırsa mal sahibinden istenemez.
5. Kiralanan şeyin emlak vergisi ve genel yapıya ilişkin tamiri mal sahibine, kullanılması için lazım gelen temizleme ve ıslah masrafları kiracıya aittir.
6. Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise, mal sahibine o halde teslim etmeye mecburdur. Kiracı ; kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya ve aletleri kontrat müddetinin bitiminde tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı zayi edilir ve kullanmaktan dolayı eskirse, kiracı bunları kıymetleri ile tazmine ve sahibi talep eylediği halde ödemeye mecburdur.
7. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olduğu, taraflarca kabul edilmiştir.
8. Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmeye gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.
9. Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı taktirde kiracı (Kiralayanın ayrıca tahliye talep hakkı saklı olmak üzere ) mal sahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.
10. Kontrata yapıştırılması icap eden damga pulları, kontrat bedel ve harçları, belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya aittir.
11. Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler, kiracı için kiralanan şeyi tesellümden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmak veya kiradan bir miktar kesmeyi istemek, hakkı vermez.
12. Kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tadilat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde, yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak üzere bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.
13. Kiracı mal sahibinin rızası olmadan masrafı tamamıyla kendisine ait olmak üzere şehir suyu, doğalgaz ve elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi televizyon anten tesisatı, yoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir. Bu teçhizatın sarfiyat bedelleri ve Radyo ve Televizyon abonesi gibi hizmet mukabili alınan resimler, demirbaş telefon varsa bunun abone ücreti kiracıya ait olacaktır.
14. Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 Sayılı Kira Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay Kararları uygulanır.
15. Kiracı elektrik ve su tesisatının aboneliklerini, mecura girdiği tarihten itibaren 1 aya kadar üzerine alacaktır. Aksi halde kiralayan, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilecek veya kendi adına ise bu aboneliklerinin iptalini sağlayabilecektir. Bu durumda kiracının, herhangi bir hak talep etmesi söz konusu olamayacaktır.
16. İlk üç aylık kira bedeli nakden ve tamamen sözleşmenin imzalanması anında ödenmiştir. Sonraki altı aylık kira bedeli alacaklarına teminat olmak üzere keşidecisi ………………………… olan ve ………………………… ile …………………………’ın “Keşideciye aval içindir” şerhi altında arkasını imzaladıkları ve her birisi ………..-. tutarında olan toplam altı çek teslim alınmıştır.
17. Kiralayanın işbu sözleşmeden kaynaklanan (kira bedelleri dahil) her türlü hak ve alacaklarını temin etmek amacıyla keşidecisi ………………………… olan ve ………………………… ile …………………………’ın “Keşideciye aval içindir” şerhi altında arkasını imzaladıkları bir adet ve ……….-.’lık bono teminat olarak kiracıdan teslim alınmıştır.
18. Bay ………………………… ile …………………………, kiracının işbu sözleşmeyle kiralayana karşı taahhüt ettiği her türlü borçları (kira bedeli dahil) için kiracıyla birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil kefil sıfatıyla olup, işbu kefalet 10 yıllık süreyle ve toplam ………..-. ile sınırlıdır. Bu nedenle kira sözleşmesinin kendiliğinden yenilendiği durumlarda (her yenilemede) dahi kefilin sorumluluğu da kendiliğinden yenilenecek ancak bu durum 10 yıllık süreyle ve toplam ……….-. ile sınırlı olacaktır.
19. Kiracı herhangi bir aya ilişkin olarak tahakkuk edecek kira bedelini veya ödemesi gereken ortak giderleri, sözleşme veya Yasalarla öngörülen süresinde ödemediği taktirde bir yıllık kira döneminin ödenmeyen aydan sonraki müteakip aylarına ilişkin kira alacakları da (herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın) muacceliyet kesbeder. Bu durum aynı zamanda akdin feshi ve tahliye sebebidir.
20. Kira stopajları ve SSDF. giderleri, sorumlusu sıfatıyla mal sahibi namına Maliyeye zamanında kiracı tarafından yatırılacaktır. Bundan doğacak her türlü zarardan kiralayanın, kiracıya rücu hakkı vardır. Kira bedeli net olup, stopaj ve sair mali yükümlülükler bizzat kiracı tarafından ayrıca ödenecektir. Buna dair dönemsel beyannamelerin ve ödeme makbuzlarının kiralayana ibrazı zorunludur.
21. Akdin yenilendiği veya yenilemiş sayıldığı her yeni kira dönemi için resmi kurum ve kuruluşların yayımladığı TEFE bazlı reel efektif döviz (…..) kur’ undaki artış oranı ölçüsünde kira bedeli arttırılacak ve bu haliyle kira bedelleri ödenecektir.
22. Kiracı; mecurun kullanmasından dolayı kira akdi gereğince ödemesi gereken her türlü ortak giderler ile yönetim giderlerinin, mecurun kullanmasından dolayı meydana gelecek hasarlar ile doğacak sair her türlü borçlarının keza işbu sözleşmede yazılı her türlü borçlarının teminatı olmak üzere ……….-. (…………………………Amerikan Doları) nakden ve defaten sözleşmenin imzalanması anında kiralayana ödemiştir. Kiracı işbu teminat için faiz talep edemeyeceği gibi, kiralayanın yazılı oluru olmaksızın herhangi bir borcuna ve kira borcuna mahsup veya takas edilmesini de talep edemez. Mecur tahliye edilerek boş vaziyette ve kiralandığı tarihteki haliyle kiralayana teslim edildikten ve işbu sözleşmede kiracıya ait olduğu yazılı her türlü ödemelerin tamamının yapıldığını gösterir resmi makbuzlar kiralayana ibraz edildikten sonra teminat en geç 2 hafta içersinde, aynen Amerikan Doları olarak kiracıya iade edilecektir.
23. Kiracı sözleşmenin imzalanmasından sonra yapacağı HER TÜRLÜ ÖDEMELERİ KARŞILIĞINDA MAKBUZ TALEP ETMEK ZORUNDA OLUP, makbuz ibraz etmeksizin her hangi bir kirayı veya borcunu ödediğine dair iddia da bulunamaz.
24. İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilafta………………………… İcra Müdürlükleri ile Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan etmişlerdir.
25. İki tarafın rızasıyla ve yukarıda yazılı şartlarla mecurun kiralanmış olduğuna dair işbu 3 sayfalık kontrat iki nüsha olarak, …./…./20…. tarihinde tanzim ve teati edilmiştir.
Eki : 1. Şirket imza sirküleri.
2. Kiralayan vekiline ait vekaletname sureti.
Kiralayan Kiracı                                                                  Mal Sahibi
(Kaşe) (İki İmza)

One thought on “Kira Kontratı örneği-Kira Sözleşmesi örneği

Yoruk Ekle