İstirahatli sigortalıların bildirimleri ile ilgili değişiklik!

İstirahatli sigortalıların bildirimleri
İstirahatli sigortalıların çalışmadığına dair bildirimle değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre;

Daha önce istirahat raporu olan sigortalıların raporlarının bitiş tarihinde itibaren 5 iş günü içerisinde elektronik ortamda kuruma bildiriliyor sigortalı işçide buna müteakip olarak istirahat ödemesini Ziraat Bankası şubelerinden Nüfus Cüzdanı ile tahsil edebiliyordu.
02 Mart 2013 tarihli ve 28575 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile bu uygulama değiştirildi. İstirahat raporu olan sigortalıların raporları artık rapor bitim tarihinde içinde bulunduğu aya ait aylık sigorta primleri ve hizmet bildirgesinin verilmesi gereken son günün mesai saatine kadar bildirilecek.
Ayrıca Aylık sigorta primleri ve hizmet bildirgesinde eksik gün nedeni 01-İstirahat olarak bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışmadığına dar bildirim yerine geçecek.
Şimdi benim buradan anladığım istirahat raporları eskiden istirahat süresi bitiminden itibaren 5 gün içinde bildirilmesi gerekiyordu yapılan değişiklikten sonra istirahat raporunun bittiği tarihin ait olduğu ayın sigorta bildirgesinin verilmesinin son gününe kadar bildirileceği birde eğer sigorta bildirgesinde istirahatli olan sigortalı 01-İstirahat kodu seçilerek bildirildi ise bu bildirimin sigortalıların çalışmadığına dair bildirim yerine geçeceği.
2 Mart 2013  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28575
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA
DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.
(2) Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yoruk Ekle