İş Güvenliği Uzmanı Tanımı ve Çalışma Süreleri

20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu kapsamında 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde değişiklikler yapılarak 11 Ekim 2013 tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Yönetmelikteki en önemli değişiklikler uzman tanımları ve çalışma süreleridir. Eski yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanı İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı, iken yeni yönetmelikte “İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,”olarak değiştirilmiş ve çalışma hayatını denetleyen müfettişlere de iş güvenliği uzmanı olma hakkı tanınmıştır.
Ayrıca, Teknik öğretmenler, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını, teknik eleman olurken yeni yönetmelikle bu tanım “fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar” şeklinde değiştirilerek kapsam genişletilmiştir.
Yeni yönetmelikte iş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıflarında da değişiklikler yapıldı.
A sınıfı iş güvenliği için;
– B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
– Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlara,
– Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara,
– İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
– Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi verilir.
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
– C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 3 yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,
– İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
– İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev yapan müfettişlerden B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi verilir.
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
– C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,
– İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlara,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi verilir.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Süreleri
Yeni yönetmelikte İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri önemli ölçüde düşürüldü.
-Az tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika olan süre 6 dakikaya,

-Tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika olan süre 8 dakikaya,

-Çok tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika olan süre 12 dakikaya düşürüldü.

Ayrıca;
-Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilirken yeni yönetmelikte ise 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 2000 çalışana bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilecek.
-Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için bir uzman görevlendirilirken yeni yönetmelikte 1500 çalışan için bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilecektir.
-Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilirken yeni yönetmelikte 1000 çalışan için bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilecektir.

Mehmet Fatih GELERİ
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Yoruk Ekle