ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN  TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE  GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA  İLİŞKİN TEBLİĞ

Anonim Şirketler ve Limited şirketlerin ana sözleşmelerinin yeni TTK’ya uyumlu hale getirilmesi için son gün olan 1 Temmuz 2013 tarihi ertelendi.

Resmi Gazete’de  bugün yayınlanan ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ile Anonim ve Limited şirketlerin ana sözleşmelerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

29 Haziran 2013  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28692
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN
TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE
GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 2 – (1) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 ncimaddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yoruk Ekle