2016 yılı öncesi bunları unutmayın!

2016 yılı öncesi bunları unutmayın!
2016 yılı öncesi bunları unutmayın!

 

Aralık ayı sonuna kadar tüm vergi mükellefleri ve siz bu satırları okuyan değerli meslektaşlarım, muhasebeci kardeşlerim 2016 yılına hazır mısınız? 

2016 yılı öncesi üzerinize düşen ve yapmanız gereken ödevlerden haberiniz var mı?

 Mesela;

– E-tebligat başvurunuzu yaptınız mı?

 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. 

Tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir. 

a) Kurumlar vergisi mükellefleri 

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) 

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler 

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir. 

– Hali hazırda kullanmakta olduğunuz yazarkasanızın yeni nesil yazarkasa-pos sistemi uygulamasına uygunluğunu kontrol ettirdiniz mi? 

3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 69 ve 70 nolu Genel Tebliği ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 426 ve 427 seri nolu genel tebliğleri ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu kılınmıştır. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olan tüm mükellefler mevcut yazar kasalarını “Yeni Nesil ÖKC” değiştirmek ve işlemlerinde “Yeni Nesil ÖKC” kullanmak zorundadır. 31.12.2015 tarihine kadar gerekli değişikliği yapmayan mükelleflere VUK’un mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.  

– E-defter ve e-fatura mevzuatına tabi misiniz? 

2014 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu koşulu  2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

 

 

Yoruk Ekle