> ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ-Muhasebe Postası | Muhasebe | Vergi | SGK | İşsizlik Maaşı 2015

23 Temmuz 2013 Salı

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
•1. KURULUŞ VE ORTAKLAR

 Aşağıdaki kişiler arasında işbu sözleşmede belirtilen kayıt ve şartlarla bir adi ortaklık kurulmuştur.
 1.1- [.........ortağın adı ve soyadı, ikametgah adresi, uyruğu]
1.2- [.........ortağın adı ve soyadı, ikametgah adresi, uyruğu]

 •2. ADİ ORTAKLIĞIN UNVANI VE MERKEZİ

 İşbu sözleşme ile kurulan adi ortaklığın unvanı [.............................ADİ ORTAKLIĞI] olup, ortaklık merkezi [....................adres........................]'dır.

 •3. ADİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU

    3.1- [................................konu......................................................................]

 •4. ADİ ORTAKLIĞIN SERMAYESİ

 İşbu Adi Ortaklığın toplam sermayesi [............rakam ve yazı ile sermaye miktarı.......................]Yeni Türk Lirasıdır. Her bir ortağın koymuş olduğu sermaye miktarı ve hisse oranı aşağıdadır:
 4.1- [.........ortağın adı ve soyadı, sermaye miktarı, adi ortaklıktaki hisse oranı...............]
4.2- [.........ortağın adı ve soyadı, sermaye miktarı, adi ortaklıktaki hisse oranı...............]

 •5. ADİ ORTAKLIĞIN SÜRESİ

 İşbu Adi Ortaklığın süresi [..../..../.......] tarihinden başlamak üzere [.....] yıldır.

 •6. ADİ ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

 İşbu Adi Ortaklığın yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili ortaklardan [.............yönetici ortağın adı ve soyadı..............]'a verilmiştir. Yönetici ortağın Adi Ortaklığı temsilen yapacağı işlemler hukuken geçerli ve bağlayıcıdır. Yönetici ortak, ancak Adi Ortaklık'taki hisselerin 3/4'ünü temsil eden ortakların alacağı kararla değiştirilebilir.

 •7. ADİ ORTAKLIĞIN KARI

 İşbu Adi Ortaklığın faaliyetleri neticesinde elde edilecek safi kâr, tüm masraflar düşüldükten sonra kalan miktar olup, ortaklar arasında aşağıdaki oranlarda paylaştırılacaktır. 
 6.1- [.........ortağın adı ve soyadı, kârdaki hisse oranı...............]
6.2- [.........ortağın adı ve soyadı, kârdaki hisse oranı...............]

 •8.       GİZLİLİK VE KAMUYA AÇIKLAMA YASAĞI

 Taraflar, işbu sözleşmenin ifası esnasında öğrenmiş oldukları birbirlerine ait ticari sır niteliğindeki bilgilerin, bilgi almaya yetkili resmi kurumlar hariç üçüncü kişilere ifşa edilmemesi veya açıklanmaması için her türlü tedbiri alacaktır. Aksi takdirde, gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden taraf, diğer tarafın bu yüzden uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

 •9.      ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE FESİH HAKKI

 İşbu Adi Ortaklık sözleşmede belirtilen süre sonunda ya da tüm ortakların daha önceden oybirliği ile alacakları karar neticesinde sona erecektir.

 •10.     DELİL SÖZLEŞMESİ

 İşbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Adi Ortaklığın resmi defter ve kayıtları H.U.M.K. 287. Maddesi uyarınca geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacaktır.

 •11.     TEBLİGAT ADRESLERİ

 Tarafların, işbu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslerdeki değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği takdirde, sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 •12.      DAMGA VERGİSİ

  İşbu sözleşmenin damga vergisi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

 •13.      UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 İşbu sözleşme T.C. Yasalarına tabidir. İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların Taraflar arasında sulhen halledilememesi halinde, uyuşmazlıkları çözmeye [__yetkili mahkeme adı___] MahkemeleriherBelge.com ve İcra Daireleri yetkilidir.

 •14.     SON HÜKÜM

    İşbu sözleşme [____] madde ve [____] ekten ibarettir.

   İmzalandığı yer: [____ilin adı_______]

   İmza tarihi: __/___/______


    [_____ORTAK ADI VE SOYADI _____]             [_____ORTAK ADI VE SOYADI _____]
                   [İmza]                                                            [İmza]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder